WITAMY NA STRONIE KLUBU KARATE
TRADYCYJNEGO W RYKACH


WSPIERAJĄ NAS:

strony internetowe ryki

STATUT Klubu Karate Tradycyjnego Ryki

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Karate Tradycyjnego Ryki, zwane w dalszej części statutu Klubem. Klub używa nazwy skróconej KKT Ryki lub KKTR.

§ 2
1. Terenem działania Klubu jest województwo lubelskie, a w szczególności powiat rycki.
2. Siedzibą Klubu jest Miasto Ryki.

§ 3
1. Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Powiatu Ryckiego i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i własnych uchwał.
3. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 4
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 5
1. Celem klubu jest:
a) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną,
b) prowadzenie i propagowanie zajęć sportowych, w szczególności w zakresie dalekowschodnich sztuk walki – Karate Tradycyjnego.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) zrzeszenie członków w Klubie,
b) propagowanie i promowanie celów i zadań Klubu,
c) prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej, w szczególności w zakresie Karate Tradycyjnego, w organizowanych sekcjach szkoleniowych,
d) organizowanie zawodów, obozów, szkoleń, kursów zawodowych, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz interdyscyplinarnych lub tematycznych,
e) prowadzenie działalności popularyzacyjnej, wychowawczej i wydawniczej,
f) szkolenie i doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich,
g) organizowanie egzaminów uczniowskich i mistrzowskich,
h) współpracę z organami administracji publicznej i samorządów terytorialnych w zakresie realizacji swych zadań statutowych, których celem jest zapewnienie członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
i) realizację zadań sportowych określonych przez odpowiednie władze gminne, miejskie, wojewódzkie i nadrzędne sportowe,
j) współdziałanie z władzami gminnych, powiatowych i wojewódzkich placówek wychowawczych, oświatowych i sportowych oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi,
k) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi okręgowej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej,
l) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

§ 6
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami sportowymi.
§ 7
1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.
2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.
3. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników i zawierać umowy.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§ 9
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać obywatele powyżej 16. roku życia zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu.
2. Niepełnoletni poniżej 16. roku życia mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
3. Członkowie Klubu uzyskują bierne i czynne prawo wyborcze oraz prawo udziału
w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków po ukończeniu 16 roku życia.
4. Decyzję o przyjęciu członków podejmuje Zarząd.

§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z § 9 ust. 3 niniejszego statutu,
2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3. uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych, obozach, zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
4. korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
5. korzystania z innych uprawnień określonych przyszłymi uchwałami Zarządu Klubu.

§ 11
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową lub inną dla Klubu.

§ 12
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach
Członków Klubu, z głosem doradczym,
2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klub
3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13
Godność członka honorowego oraz Prezesa Honorowego osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju Klubu, nadaje i cofa Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.

§ 14

Do obowiązków członków Klubu należy:
1. czynny udział w działalności Klubu,
2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3. godne reprezentowanie władz Klubu,
4. płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu, za wyjątkiem członków wspierających oraz honorowych.

§ 15
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu oraz nieopłacanie składek członkowskich przez okres 2 miesięcy,
3) rozwiązanie się Klubu.

2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział 4
Władze Klubu

§ 16
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17
1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą klubu, może być zwyczajne bądź nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd Klubu.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
1) z własnej inicjatywy członków Zarządu,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 1/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
4) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
6) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
7) powoływanie sekcji Klubu,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa tj.: zawieszenia w prawach członka, skreślenia z listy członków Klubu oraz w sprawie zawieszenia czynnościach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
2. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50 % członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.

§ 19
1. Walne Zebranie Członków Klubu wybiera skład Zarząd Klubu składający się z trzech członków (Prezesa, Sekretarza i Członka Zarządu) i przydziela do realizacji określone funkcje.
2. Zarząd Klubu działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 50% Członków Zarządu, w tym Prezesa.
5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.

§20
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków, wymierzanie kar regulaminowych,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
9. ustalanie zasad wyłaniania reprezentacji Klubu,
10. ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego w Klubie,
11. ustalanie regulaminów korzystania z zajęć sportowych,
12. opracowanie kalendarza imprez i aktywności Klubu,
13. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu,
14. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,
15. zatrudnianie instruktorów, trenerów i pracowników administracyjnych,
16. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy.

§21
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób stracił zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 60% głosów przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
4. Z Zarządu członka może odwołać jedynie Walne Zebranie Klubu.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Walne Zebranie Członków Klubu wybiera skład Komisji Rewizyjnej Klubu składający się z trzech członków (Prezesa oraz dwóch Członków Zarządu) i przydziela do realizacji określone funkcje.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.
4. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
5. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność wszystkich Członków Komisji.
6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 23
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

§ 24
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 25
Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu.

§ 26
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania następujących kar:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
4) skreślenie z listy członków Klubu.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o Ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§ 27
1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
1) składki członkowskie,
2) darowizny,
3) spadki i zapisy,
4) dotacje,
5) dochody z majątku,
6) dochody z działalności statutowej,
7) wpływy z zawodów, szkoleń, kursów, obozów i z imprez organizowanych przez Klub,
8) zbiorki publiczne.

§ 28
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictwa wymagany jest podpis Prezesa lub Sekretarza.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjęte większością 60% głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 60% głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§ 31
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz ustawy o „Sporcie”.